Textové pole: Újezd u Brna

Volby do městského zastupitelstva 5—6. října 2018

 

Kandidátka číslo 2 - TJ SOKOL ÚJEZD u BRNA

 

Volební program ...

 

Lidský přístup a ochrana soukromí

Na nutná projednání na městském úřadě bude možné se objednat na konkrétní čas (osobně, webová objednávka)

 

U projednávání nebude přítomen nikdo, koho se daný problém netýká

Zavést službu „senior-taxi“ se zvlášť k tomu určeným zaměstnancem

 

Lepší informovanost občanů a prezentace města

 

Aktuálně informovat občany o všech aktivitách – nejen města.

 

Web města

VŽDY aktuální webová stránka města s informacemi o připravovaných akcích VŠECH spolků a sdružení a o aktuálním dění na radnici

 

ON-LINE náhled do pořadníků žadatelů o bydlení ve VŠECH objektech spravovaných městem (penzion, DPS, obecní byty, sociální ubytovna) a do běžných oficiálních žádostí městského  úřadu

 

Obecní hlášení

 

Informace o pořádání akcí konaných místními organizacemi zdarma.

 

Televizní kanál

„SMYČKA“ se základními informacemi o městě, aktuální hlášení, pozvánky na akce (ne každý občan má internet)

 

PŘENÁŠENÍ zasedání zastupitelstva, MOŽNOST placených reklamních spotů místních firem, PŘENOS mistrovských zápasů (házená, fotbal, volejbal, florbal) či kulturních akcí – imobilní občané by se tak mohli podívat třeba na oslavu dne matek apod.

 

Prezentace města

Vytvořit odbornou brožuru o městě, od zajímavých historických milníků až po současnost. Informace o všech spolcích existujících v Újezdě, významných lokalitách, doporučení k návštěvě… základ pro INFO centrum.

Brožura by byla volně k dispozici například ve stáncích PNS, v obchodech a ve stojanu před radnicí.

 

Investiční sportovní a volnočasový rozvoj města

 

Prosadit stavbu sportovní haly v areálu bývalého koupaliště i BEZ dotačního titulu (na základě ekonomické studie udržitelnosti)

 

Znovu otevřít možnost výstavby malého plaveckého areálu, ať již biotop či nerez, vedle sportovní haly včetně venkovních hřišť na tenis, beach-volejbal, nohejbal, petang, minigolf apod.

 

Zbudovat cyklostezky ve spolupráci s okolními obcemi (Žatčany-Újezd, Újezd-Hostěrádky, Újezd-Otnice, Újezd-Sokolnice)

 

Z důvodu hustého provozu po hlavní komunikaci rozšířit stávající chodníky o „cyklopruh

 

Spolky a organizace na území obce

 

Zajistíme spravedlivou formu rozdělování dotací na základě počtu registrovaných členů, četnosti aktivit atd.

 

Výhradně budou dotovány organizace pracující s dětmi, nikoliv organizace dospělých jedinců, dokonce i s bydlištěm mimo naše město (jen zde registrovaných), a kteří si svojí činnosti dokonce vydělávají.

Dotace tohoto typu NIKDY nesmí být použita za účelem tvorby zisku!

Budou podporovány, a pokud bude potřeba, tak i zaštiťovány společné akce organizací či spolků.

 

Logické řešení protizáplavových zón

 

Celá ČR nemůže být v oblasti protizáplavových opatření řízena byrokraticky z centra jen podle zkušeností z velkých povodní minulých let v některých lokalitách a předimenzovaným modelů předpkládané stoleté či tisícileté vody.

Jižní Morava je na základě dlouhodobých statistik předurčena k přechodu na polopouštní podnebí. Je logické v takových podmínkách stavět metrové hráze kolem říčky, mající průměrný roční průtok 0,04m3/s (40 litrů vody za vteřinu!) a výška hladiny 30 cm, což je 6 cm pod úrovní SUCHA?

Proto je nutné:

Vypracovat studii, která by zdokumentovala konkrétní stav řeky Litavy, vývoj od prvních měření prováděných ČHMÚ až k dnešnímu dni a porovnat dané skutečnosti s povodněmi v jiných lokalitách v létech 1993, 2008, 2013,

Tato studie pak bude předložena na Povodí Moravy a na Ministerstvo zemědělství s žádostí o „Přehodnocení aktivních i pasivních záplavových zón“ na toku řeky Litava v katastru Újezd u Brna.

 

Pokud by byrokracie trvala na nesmyslných rozlohách daných zón, tak:

Prosadit alternativní řešení ochrany před povodněmi a to vybudováním poldru před Rychmanovem (pod remízkem). Zde vybudovaný poldr na místě bývalého rybníka by pojala až tisíciletou záplavovou vlnu.

 

Možnost další bytové a rodinné výstavby

 

Po vyřešení záplavových zón, které bohužel ve velké míře zabraňují jakékoliv výstavbě, je nutné komplexně řešit rozvoj města s ohledem na bytovou a rodinnou výstavbu v těsném spojení s občanskou vybaveností.

 

Podílet  se  - v co největší možné míře -  vždy ale s ohledem na stávající zástavbu, na přípravě lokalit pro výstavbu rodinných a bytových domů zajištěním technické a dopravní infrastruktury (inženýrské sítě a komunikace).

 

Podpořit   investory, kteří mají snahu rozparcelovat, zřídit sítě a komunikace a připravit tak dílčí lokality pro výstavbu  rodinných domů.

 

Uvážlivě a odborně připravit územní plán tak, aby se mělo kde stavět a případná etapizace výstavby nebránila realizacím staveb. Územní plán se vždy bude veřejně projednávat na úrovni a VŽDY bude k dispozici audiovizuální technika, aby všichni věděli, o které konkrétní projednávané místo se jedná.

 

Zkvalitnění péče o nemovitosti ve vlastnictví města

 

Bytové domy

Stanovit jasnou koncepci, které nemovitosti si chce město ponechat ve vlastnictví, které prodat. Jasně to deklarovat s vizí na minimálně 10 let.

 

Zajistit jasné a jednoduché nájemní smlouvy zahrnující všechna práva a povinnosti.

 

V případě městských bytů:

vést řádnou evidenci hlášení závad, poruch a stavu jejich řešení

problémy odstraňovat co nejdříve a nejefektivněji

provádět pravidelnou kontrolu stavebně technického stavu všech bytů (alespoň 1x za 6 měsíců)

Zařízení pro seniory

Zajištění včasného obnovování nájemních smluv  v zařízeních pro seniory

 

Zajištění klidné atmosféry a svobody projevu v pensionu a DPS

 

Bezpečí a pohoda ve městě – městská policie

 

Naše policie dělá mnoho věcí velmi dobře, ovšem je spousta věcí, které by bylo možné zlepšit.

Zbytečně nešikanovat za marginální přestupky. Jako příklad je stání v protisměru na ulici Revoluční. Ano, odporuje to vyhlášce, ale KOMU to ublíží?

 

Dodržování nočního klidu – policie by sama od sebe měla projíždět ideálně na kole (do auta hluk není slyšet) po 22 hodině obcí a řešit obzvlášť hlučné „atrakce“. Zprvu „domluvou“, po neuposlechnutí vysokou pokutou.

Prioritně to řešit policie z vlastní vůle! Ne na základě nahlášení unaveného občana, který několik dnů nemůže spát a po nahlášení se stane „bonzákem“.

Úprava místního dopravního značení – dopravním značením povolit vjezd do jednosměrných ulic jak je to dnes již běžné v Brně a jinde apod.

 

V nastávajícím období vyřešit kamerový systém. I bez napojení na optické kabely LZE v základním rozsahu kamerový systém řešit okamžitě.

 

Podporovat vznik městského obchvatu, který by snížil průjezd nejen nákladních a hlučných vozidel městem.

(obchvat je zakotvený v zásadách územního rozvoje = nadřazená dokumentace našemu územnímu plánu)

 

 

Zkvalitnit výběrová řízení

 

Nejvyšší prioritou v budoucích výběrových řízeních nesmí být cena, ale reference, záruka, kvalita odvedeného díla.

 

Vypořádání se s nešvary minulých let

 

Netvrdíme, že vše co bylo uděláno v minulých létech, je špatné. Nicméně věci špatné, které je možná vrátit zpět, vrátíme.

 

Zrušit obludné betonové i drátěná oplocení na Šternově před čističkou a umožnit tak přímí průjezd z ulice „U hřiště“ ke Šternovskému mostu.

Opět pronajmout spravedlivým a otevřeným postupem pozemky na místě dřívějších „tálků“ na Šternově, pokud pro ně město nebude mít jiné využití.

Pokus o alespoň částečnou obnovu a zmodernizování koupaliště(zmíněno výše), nicméně jedná se o nejzásadnější zhůvěřilost, která byla v naší obci současnými představiteli vykonána.

 


Představení jednotlivých kandidátů

 

Ing. Miloš Zapletal, 49 let, ředitel společnosti

V zastupitelstvu obce od roku 2010, kde se snaží aktivně (nejen zvedač rukou) prosazovat spravedlivější přiřazovaní dotací organizacím pracujícími s dětmi, aktivně se zapojuje do problémů obce (studie mostů NE až v tak havarijním stavu – a stále stojí, snaha o alternativních řešeních protipovodňových opatření atd..)

Zájmy: lyže, cyklistika, házená, hudba ..

Ing. Libor Lattenberg, 49 let, vedoucí výroby

Ač mu práce ve veřejném sektoru není blízká, ví, že bez vlastního přičinění si můžeme stěžovat jen sami na sebe. Zastupitelem byl v letech 2002 – 2006. Má zkušenosti s vedením kolektivu a organizační činností. Je komunikativní a v práci pro město by se chtěl zaměřit na technickou problematiku a výstavbu ve městě, rozšíření a zkvalitnění veřejných prostor pro volnočasové aktivity občanů.

Zájmy: cyklistika, motosport, zimní sporty, míčové hry.

Ing.arch. Helena Jakubcová, 55 let, architekt, odhadce

Osoba samostatně výdělečně činná v oboru architektura, odhady nemovitostí a inženýring. Zastupitelkou byla v letech 2006 - 2014. Je urbanistou a má zkušenosti s tvorbou územního plánu. Pro napravení územního plánu, přípravu investic a činnost města jako silničního správního orgánu udělá maximum. Bude prosazovat přípravu lokalit pro výstavbu rodinných domů a zkvalitnění údržby stávajícího bytového fondu.

Zájmy: cyklistika, cestování, lyžování, plavání, volejbal, zpěv, kreslení a folklór.

Bc. Milan Šafařík, 47 let, státní zaměstnanec

Vedoucí oddělení kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR pro Brno – venkov.  Zastupitelem 2006 – 2010, 14-18. Je odborníkem v sociální sféře. Podílí se dnes a denně na pomoci lidem v jejich  životní krizi bez zaměstnání. Komunikace s lidmi mu nečiní potíže a své zkušenosti využije právě pro zlepšení komunikace samosprávy s občany města, pro udržení sociálního dialogu a pro podporu solidarity mezi generacemi.

Aleš Flajšinger, 43 let, státní zaměstnanec

Vedoucí správy budov Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se mládeži v oddíle házené. Mezi jeho hlavní priority patří aktivní podpora dětí, mládeže a rodin z důrazem na jejich bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů. Zasadí se o vybudování cyklo-in-line stezek v rámci propojení okolních obcí a jejich vzájemné spolupráce.

Luděk Kubát, 54 let, vedoucí skladu

Koordinátor házenkářských aktivit a dlouholetý trenér házené.

V současnosti „zastřešuje“ cca 100 dětí do 18 let a 16 dospělých.

Cílem je dostat do Újezda kvalitní ligovou házenou, která se bez HALY neobejde.

Zájmy: házená, turistika, psychologie, má rád lidi.

 

 

Ivo Roblík, 66 let, náčelník TJ, důchodce

Odborník podílející se na stavbě desítek divadel doma ale především v zahraničí.

Sportovec tělem i duší, který valnou většinu volného času věnuje zvelebování zázemí sportovního areálu TJ Sokol.

Rád by pracoval na propagaci našeho města navenek.

 

Ing. Lenka Staňová, 52 let, specialista nabídek

Stavební inženýrka, přes 15 let pracuje  v oblasti veřejných zakázek. Je známá svým pěkným přístupem k lidem. V zastupitelstvu města by se chtěla profesionálním způsobem podílet na přípravě dotačních titulů, investičních akcí a dále na zadání veřejných soutěží. Dále klade důraz na zvýšení bezpečnosti chodců v důsledku usměrnění automobilové dopravy zejména v centru města a také cyklistů zřízením nových cyklostezek.


Pavel Víška, 43 let, produktový specialista

Motto: „Víceúčelová sportovní hala v našem městě bolestně chybí. Proto podporuji její vznik, neboť jen tak bude možné posunout sportovní úspěchy reprezentantů našeho města na nejvyšší úroveň a dosavadní mnohaleté sportovní úsilí a neutuchající nadšení všech Újezdských sportovců bude důstojně odměněno.“

 

Ing. Michal Kučera, 29 let, projektant

Pracuje ve strojírenství v oblasti divadelní technologie. 25 let je aktivním hráčem házené. Chtěl by se zasadit o prosazení kvalitnější sportovní vybavenosti města v podobě dětských hřišť a vybudování víceúčelové sportovní haly.

 

Ivana Sekaninová, 53 let, referentka

Pracuje jako referent na realizačním oddělení zakázek. Zapojuje se do udržování folklórních tradic jak pro dospělé tak pro děti. Jako prioritu považuje umožnit výstavbu rodinných domů či bytů  pro místní občany a podpořit kulturu a sport pro všechny věkové kategorie občanů města.

Zájmy: cestování, turistika, lyže, working testy s pejskem.

David Staňa, 27 let, IT specialista

IT pracovník - zaměstnanec ve společnosti zajišťující aplikační podporu pro Homecredit působící v Indii, Indonésii, Filipínách a Vietnamu. Každý den se podílí na řešení problémů spojených z působením společnosti v daných lokalitách. Jeho prioritou je kulturní a sportovní vyžití mladých a výstavba rodinných domů a víceúčelové sportovní haly.

 

Iveta Lattenbergová, 24 let, studentka

Aktivní hráčka ženského oddílu volejbalu se věnuje práci s dětmi a na pořádání kulturních a sportovních činností v rámci naší TJ Sokol.

Jako každý, který se věnuje sportu, vidí potřebu velké sportovní haly jako nutnost k dalšímu rozvoji sportu v našem městě.

Michal Gajda, 42 let, OSVČ

Již pátým rokem se věnuje trénování našich dětí a je pravdou, že sportovní hala je potřeba pro další rozvoj sportu v Újezdě jako sůl.

 

Vilma Přerovská, 39 let, na mateřské dovolené

V Sokole je jednou ze cvičitelek předškolních dětí. Snaží se o jejich pohybový rozvoj, který vnímám jako velmi důležitý.

Z kapacitních důvodu jsme některé děti museli i odmítnout, proto podporuji výstavbu nové sportovní haly.“

 

 

 

 

 

Přijďte 5 či 6 října 2018 k volbám a volte podle svého uvážení.

 

Jednou ke změně dojít musí a udržovat současný stav jen kvůli tvrzení, že ONI to dělají již 16 let a tedy to UMÍ, by nemělo být rozhodujícím kritériem.

 

Někteří se ze svých chyb dokáží poučit, jiní svoje chyby prohlašují za chyby jiných, a udržovat tak kult „bezchybného“.